พฤษภาคม 28, 2023

Welcome

To SKC

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น

ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

พรบ.การศึกษา

พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

พรบ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553

พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553

พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ.

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557

พรบ. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

พรบ. ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560

คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555