กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

“ปีการศึกษา 2560 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล สร้างภาวะผู้นำ ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีสุนทรียภาพ เป็นสุภาพชน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เคียงคู่ความเป็นไทย ร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน เรียนรู้อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข”

 

พันธกิจ

  1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จนเป็นแบบอย่างที่ดี
  3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
  4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  6. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน