เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีการศึกษา 2566

รายงานประจำปีการศึกษา 2559

รายงานประจำปีการศึกษา 2560

รายงานประจำปีการศึกษา 2561

รายงานประจำปีการศึกษา 2562

รายงานประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด