กุมภาพันธ์ 27, 2024

Welcome

To SKC

ITA

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 : Q&A
O9 : Social Network
O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน
O11 : แผนดำเนินการและการใช้งบประมาณประจำปี
O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
O14 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15 : มาตรฐานการให้บริการ
O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 : E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
O20 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O27 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy
O31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต
O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 : การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน