มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

ITA

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
O5 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O6 : Q&A

การดำเนินงานแผนและงบประมาณ
O7 : แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
O8 : แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O9 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
O10 : คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
O11 : คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
O12 : ข้อมูลสถิติการให้บริการ
O13 : E-Service

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O22 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ฯ
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O35 รายงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

— BACKUP, Waiting for remove —

การดำเนินงาน
O9 : Social Network

O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O15 : มาตรฐานการให้บริการ
O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 : E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
O20 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O27 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy
O31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต
O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 : การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน