มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
เลขที่ 8 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
โดยคุณวิกรม กรมดิษฐ์ เป็นผู้บริจาคพื้นที่จำนวน 25 ไร่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2542

ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปหนังสือ ไม้บรรทัด ดินสอและปากกาคั่นอยู่ หน้าปกของหนังสือมีจุลมงกุฎ หรือเกี้ยวยอด และอักษรย่อ จปร. ด้านขวาของหนังสือมีช่อกุหลาบ มุมด้านซ้ายล่างของหนังสือมีริบบิ้นผูกช่อกุหลาบ มีตัวหนังสือว่า “โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบ”

คติพจน์ประจำโรงเรียน “สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”

เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สืบสานวัฒนธรรม”

อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน “สุภาพชน คนดี มีคุณธรรม”

สีประจำโรงเรียน สีชมพู-ฟ้า
สีชมพู หมายถึง วันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สีฟ้า หมายถึง วันพระราชสมภพในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

สิ่งศักด์สิทธิ์ประจำโรงเรียน คือ หลวงพ่อสวนกุหลาบ

เริ่มทำการเรียนการสอนปี 2542 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ภายใต้การบริหารงานของ
นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.สมพิศ เผ่าจินดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวยุพาภร สุขสาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์
นายธีรภัทร์ ดงยางวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นางสาวจินตนา บัวขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

เริ่มวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2542 โดยมี นายสุวัฒน์   ลิมปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมาเป็นประธาน รวมทั้งอธิการบดีกรมการศึกษา นายกว้าง  รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นายศิริ  สุงคาสิทธิ์ มาร่วมพิธี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โดยมีคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ผู้บริหารนิคมอมตะซิตี้ บริจาคที่ดิน จำนวน 25 ไร่ ให้กับทางโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เด็กในพื้นที่นี้มีโอกาสเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาใกล้บ้าน เริ่มต้นมีการสร้างอาคารชั่วคราวจำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน และห้องน้ำ 1 หลัง โดยทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ส่งนายพูนทรัพย์วัฒนไชย ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มาบริหารงาน และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านแรก

ปีการศึกษา 2542 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 22 คน มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 100 คน ด้านส่วนอุปกรณ์การเรียนการสอน และโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง ได้รับความอนุเคราะห์จากทางอมตะและชุมชน

ปีการศึกษา 2544 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 160 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดทำห้องคอมพิวเตอร์  1 ห้อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน

ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน และเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นปีแรก จำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สายการเรียน คือ วิทย์-คณิต และสายศิลป์ – ภาษา ในปีการศึกษานี้ มีอาคารชั่วคราวเพิ่มขึ้น อีก 1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน อาคารห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 หลัง และห้องน้ำหญิง จำนวน 6 ห้อง โดยท่านพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ บริจาคโต๊ะ-เก้าอี้ จากคุณสุรพล เตชะหรูวิจิตร

ปีการศึกษา 2546 ท่านพลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ มอบหมายให้พลเอกเรืองโรจน์  มหาศรานนท์  พลโทเฉลียว  อักษรดี และพลโทเนาวรัตน์ ทองคำวงษ์ สร้างอาคารเรียน 1 หลัง จำนวน 4 ห้อง ห้องดนตรีไทย 1 ห้อง พร้อมสนามบาสเกตบอล  1 สนาม และสนามวอลเลย์ 2 สนาม เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 แผนการเรียน คือวิทย์ – คณิต และศิลป์ – ภาษา  และอังกฤษ- สังคม และเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 แผนการเรียน คือ วิทย์ – คณิต และศิลป์ – ภาษา ในปีการศึกษานี้มีครูจำนวน 24  คน และนักเรียนจำนวน 564  คน

ปีการศึกษา 2547 นายแพทย์ประสพ รัตนกร มอบหมายให้ พลเอกเรืองโรจน์  มหาศรานนท์ ประสานงานกับ พลโทเนาวรัตน์ ทองคำวงษ์ และนายพูนทรัพย์  วัฒนไชย ผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เรื่องพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาทเพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง 5 ห้องเรียน ให้ชื่ออาคารเรียนนี้ว่า “อาคารศึกษาพัฒนามูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์” ต่อมาคณะผู้ปกครองนักเรียน ได้ให้ความอนุเคราะห์ร่วมจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง เพื่ออำนวยความสะดวกทำกิจกรรมของนักเรียน และได้จัดสร้างอ่างล้างหน้า จำนวน 24 อ่าง

ปีการศึกษา 2548 ผู้อำนวยการสมหมาย วัฒนคีรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประสานงานกับนายสิทธิรักษ์  จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้เพียงพอต่อการทำกิจกรรมให้กับนักเรียน

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุรี ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนถาวร จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5,900,000 บาท ใช้ในการสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.4/28 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุรี  ได้รับงบประมาณ จำนวน 740,300  บาท สร้างห้องสุขานักเรียน จำนวน 10 ห้อง แยกเป็นห้องสุขาชาย 5 ห้อง  และห้องสุขาหญิง 5 ห้อง  และได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 770,300 บาท จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี  ได้รับงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 17,226,500 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล. / 38  (พิเศษ) 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน 18 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 980,000 บาท สร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ( ห้อง E-learning) จำนวน 1 ห้อง ต่อเติมห้องพักครู ได้แก่ ห้องฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา และห้องฝ่ายกิจการนักเรียน

ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโรงไฟฟ้าโกล์ดชลบุรี 2 จำนวน 1,000,000 บาท ในการเทลานปูนเอนกประสงค์ด้านหน้าเสาธงโรงเรียน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโรงไฟฟ้าโกล์ ระยอง จำนวน 144,000 บาท ในการจัดซื้อซุ้มศาลาไทย จำนวน 5 หลัง ได้รับงบประมาณ จำนวน 707,274.18 บาท ในการสร้างเสาธง ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล. / 38  (พิเศษ) 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน 18 ห้องเรียน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ปกครองและคุณจิราพร ผู้ปกครองนายเกียรติศักดิ์  โนวังหาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 602 และครอบครัว จำนวน 200,000 บาท ในการจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนและรั้วแสตนเลส ได้รับงบประมาณ จำนวน 1,187,400  บาท จากเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการสร้างรั้วกำแพง และได้รับงบประมาณ จำนวน 230,000 บาท จากเครือข่ายผู้ปกครอง ในการสร้างรั้วกำแพงดินพร้อมรั้วอิฐบล็อก 

ปีการศึกษา  2557 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุรี ได้รับงบประมาณ จำนวน 1,124,000 บาท จากกองทุนโรงไฟฟ้าโกล์ดระยอง 2 ในการจัดซื้อซุ้มศาลาไทย  จำนวน 9 หลัง และปรับซ่อมระบบไฟฟ้า ได้รับงบประมาณจำนวน 250,000 บาท จากศิษย์เก่าในการสร้างศาลหลวงพ่อสวนกุหลาบฯ ได้รับงบประมาณ จำนวน 638,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการก่อสร้างบ้านพักครูโสด 205/26 ได้รับงบประมาณ จำนวน 465,000 บาท จากเครือข่ายผู้ปกครอง ในการก่อสร้างแสตนเชียร์และติดตั้งพัดลม และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน 1.จ้างครูอัตราจ้าง 5 ตำแหน่ง จำนวน 948,000 บาท 2.สำหรับการจัดทำห้องสมุดมีชีวิต จำนวน 417,000  บาท

ปีการศึกษา  2558  ได้รับงบประมาณ จำนวน 617,390 บาท จากกองทุนโรงไฟฟ้าระยอง 1 ในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด  ได้รับงบประมาณ จำนวน 382,610 บาท จากกองทุนโรงไฟฟ้าระยอง 2 ในจัดซื้อคอมพิวเตอร์   ได้รับงบประมาณจำนวน 14,000,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ คศล.4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 18 ห้องเรียน  และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน 1. จ้างครูอัตราจ้าง 5 ตำแหน่ง จำนวน 948,000 บาท 2. โครงการเสียงตามสาย จำนวน 295,694  บาท  3. โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 673,500  บาท

ปการศึกษา 2559 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จำนวน 3 โครงการ 1. โครงการสรรหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนทางการศึกษา จำนวน 948,000 บาท 2. โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสายในโรงเรียน จำนวน 295,694บาท 3. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 673,500 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดระยอง 1 จำนวน 2 โครงการ   1.โครงการสร้างถังเก็บน้ำแบบ ฝ.33  จำนวน 300,000 บาท  2.โครงการจัดซื้อโปรเจคเตอร์ จำนวน 350,000 บาท  และได้รับงบประมาณ จำนวน 12,700,400 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสร้างโรงอาหารหอประชุม 101 ล/27 พิเศษ

ปีการศึกษา 2560 ได้รับงบประมาณ จำนวน 900,000 บาท จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดระยอง 1 โครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรี   

ปีการศึกษา 2561 ได้รับงบประมาณ จำนวน 46,699,100 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง  ได้รับงบประมาณ จำนวน 5,266,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว ได้รับงบประมาณ จำนวน    1,621,500 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน สนับสนุนโครงการสรรหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนทางการศึกษา และโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  และได้รับงบประมาณ จำนวน 493,560 บาท จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

ปีการศึกษา 2563 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย หญิง จำนวน 3 แห่ง แบ่งเป็นห้องน้ำชาย 2 หลัง จำนวน 533,535.55 บาท จำนวนหลังละ 6 ห้อง รวม 12 ห้อง และห้องน้ำหญิง 1 หลัง จำนวน 418,835.55 บาท จำนวน 6 ห้อง  และ งานก่อสร้างอาคาร 324ล/55ก 1 หลัง จำนวน 24 ห้อง จำนวน 22,333,000.00 บาท

ปีการศึกษา 2564  ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ และ นายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 170,000 บาท ในการปรับปรุงโรงจอดรถนักเรียน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างเสาธงชาติ ธงโรงเรียนและปรับปรุงสนามฟุตบอล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
-บริษัทอมตะซิตี้ ระยอง จำนวน 100,000 บาท
-นายบุรพล ผาวิชัย จำนวน 80,000 บาท
-นายสุภาพ อินทรักษา และชมรมกอล์ฟ จ.ชลบุรี จำนวน 70,000 บาท
-บจก.บุรีรัมย์ธงชัย จำนวน 70,000 บาท
-นายอนุรักษ์ อ่อนศรี จำนวน 35,000 บาท
-บจก. ส.พลังชัยคอนกรีต จำนวน 30,000 บาท
-นายโชคชัย เทศปาน จำนวน 20,000 บาท
-นายวันชัย ทันสมัย  จำนวน 13,500 บาท
และเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 285,128 บาท ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ห้อง โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 1,700,600 บาท

ปี 2565 ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทอมตะซิตี้ ระยอง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ในการปรับพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียน มีการย้ายและสร้างศาลหลวงพ่อสวนกุหลาบแห่งใหม่