มีนาคม 23, 2023

Welcome

To SKC

งานนโยบายและแผนงาน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปี 2561 – 2563

ปี 2564 – 2566

แผนปฏิบัติการประจำปี
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
ปี 2563

ปี 2564