มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

งานนโยบายและแผนงาน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปี 2561 – 2563

ปี 2564 – 2566

แผนปฏิบัติการประจำปี
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
ปี 2563

ปี 2564