กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน คนที่ 4 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

>>>> นายวันชัย ทันสมัย <<<<

ผู้อำนวยการโรงเรียน คนที่ 3 พ.ศ. 2557– 2559

>>>> นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ <<<<

ผู้อำนวยการโรงเรียน คนที่ 2 พ.ศ. 2554– 2557

>>>> นายวิทยา อรุณแสงฉาน <<<<

ผู้อำนวยการโรงเรียน คนที่ 1 พ.ศ. 2542 – 2553

>>>> นายพูนทรัพย์ วัฒนไชย <<<<