พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

ผลการประเมินภายนอกรอบ 3 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกรอบ 3  จาก  สมศ.  เมื่อวันที่  25 – 27   มกราคม  2555

ซึ่งมีผลการประเมิน  ดังนี้

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

( มัธยมศึกษา)

น้ำหนัก

(คะแนน )

คะแนน

ที่ได้

ระดับ

คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน      
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.51 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.23 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.22 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 9.09 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.57 พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 10.00 8.00 ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.81 ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 4.00 ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 5.00 4.00 ดี
คะแนนรวม 100.00 82.43

การรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

  • ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา

บทสรุปการประเมินภายนอกรอบ 3 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

จุดเด่น

  1. ผู้เรียนมีความมั่นใจในตัวเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก มีจิตสาธารณะในการบำเพ็ญประโยชน์ มีทักษะในการทำงานร่วมกัน มีความสุภาพนอบน้อม กิริยามารยาทงดงาม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพโดยเฉพาะด้านกีฬาและดนตรี
  2. สถานศึกษาได้มีการวางแผนพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ โดยมีการวัดโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กิจกรรมแปรอักษร กิจกรรมวันจากเหย้า กิจกรรมกีฬาสีภายใน โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งส่งผลให้บรรลุเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะตามปรัชญาวิสัยทัศน์สืบเนื่องจากได้รับการปลูกฝังในด้านวัฒนธรรมของสถาบันสวนกุหลาบมาเป็นเวลานานทำให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ
  3. สถานศึกษามีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ในเรื่องมารยาทงามตามแบบไทยได้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานานและได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรภายนอกเป็นอย่างดี
  4. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและบริหารงานในองค์กร เป็นที่ยอมรับของคณะครูในโรงเรียน และชุมชนและมีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารอย่างเป็นระบบ มีคำสั่งมอบหมายงานชัดเจนในแต่ละฝ่ายงาน มีการวางแผนการทำงานเป็นกระบวนการทำงานให้การบริหารคล่องตัว มีการกระจายอำนาจการบริการและการจัดการศึกษาโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษามีการตรวจสอบถ่วงดุลเป็นประจำทุกปี
  5. ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความกระตือรือร้นต่อการพัฒนาตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน และเพื่อนร่วมงาน
  6. สถานศึกษามีการพัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายใน โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 18 มาตรฐานสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2552 – 2554)

แผนปฏิบัติการประจำปีแต่ละปี จัดทำข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมด้านบุคลากร นักเรียนวัสดุอุปกรณ์          การวัดผลประเมินนำผลมาปรับปรุงพัฒนาทุกปี และจัดทำรายงาน ผลการดำเนินในแต่ละปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ มีคุณภาพต่ำกว่าระดับดีเนื่องจากผู้เรียนมีจำนวนมากขึ้นและไม่คุ้นชินกับข้อสอบ
  2. ครูบางส่วนขาดการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมาออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากครูบางส่วนยังมีประสบการณ์ในการสอนน้อยทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่หลากหลาย

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

  1. สถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย

      2.  สถานศึกษาส่งเสริมครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีวิจารณญาณ