มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยี และทักษะการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ
  3. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นผู้นำ
  4. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ ได้รับการยกย่องจากชุมชน
  5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน