กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM

นำโดย ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พร้อมด้วย อาจารย์จากฮ่องกง 3 ท่าน ญี่ปุ่น 1 ท่าน สิงคโปร์ 3 ท่าน และมาเลเซีย 1 ท่าน