พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ ปี 2561

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน