พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ครูและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้เข้ารับรางวัลและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

1. นางสาวสุวรรณี นามพัด ได้รับคัดเลือก ประเภท บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
2. นายกฤษณพล บุญชารี ประเภท เยาวชนดีเด่น
3. นายนิติพงษ์ อาจปักษา ประเภทเยาวชนดีเด่น
4. นายอนุภัทร เจริญสุข ประเภท เยาวชนดีเด่น

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน