มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ดูภาพ

กุสุมา จันทร์คล้าย : ภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน