กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ซูมิโตโม อิเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน