พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายวันชัย  ทันสมัย

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ (เชี่ยวชาญ) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุรี

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2527      ป.กศ.สูง พลศึกษา  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2531      ครุศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา  วิทยาลัยครูนครราชสีมา

พ.ศ.2542     ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  หลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ.2552     ประกาศนียบัตรบัณฑิต บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ตำแหน่งและประวัติการทำงาน

พ.ศ.2528     ครู 2 ระดับ 2              โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2535     อาจารย์ 1 ระดับ 4       โรงเรียนพานทอง  จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2545     อาจารย์ 3 ระดับ 8       โรงเรียนพานทอง  จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2553     ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดแปลงเกต  สพป.ชบ.2

พ.ศ.2555     ผู้อำนวยการ โรงเรียนเกาะสีชัง สพม.18

พ.ศ.2557     ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” สพม.18

พ.ศ.2559     ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สพม.18

พ.ศ. 2562    ผู้อำนวยการ (เชี่ยวชาญ) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สพม.18