กันยายน 23, 2023

Welcome

To SKC

O3 อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550