กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O30 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน