มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545

– ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

– ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553

– ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

พ.ร.บ.ระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551

– ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

– ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562