กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

ประกาศ ! ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนกลางคัน ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนรอบโควตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนรอบทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เอกสารมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนกลางคัน

นักเรียนกลางคัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นักเรียนกลางคัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นักเรียนกลางคัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนกลางคัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เอกสารมอบตัวนักเรียน กลางคัน

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ กลางคัน