กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ปี 2563

ประกาศ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตารางเรียนของนักเรียนกลุ่ม A และกลุ่ม B ในสัปดาห์หน้า (29-31 ก.ค.) ขอให้ยึดถือตารางการมาเรียนคงเดิม