พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
……………………………………………………
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาการ และเป็นไปตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดในแต่ละพื้นที่สถานการณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนที่มาสมัครเข้าศึกษาต่อ จึงดำเนินการดังนี้
๑. นักเรียนที่รับระเบียบการไปแล้วให้สมัครเข้าศึกษาต่อ ผ่าน QR-CODE ในใบสมัคร ระบุเลขที่
ใบสมัครให้ชัดเจน กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ไม่ต้องมาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
๒. นักเรียนที่ยังไม่ได้รับระเบียบการสามารถไปรับระเบียบการได้ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตั้งแต่วันนี้จนถึง ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓. นักเรียนที่สมัครผ่าน QR- CODE เรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน (www.suanchon.ac.th) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
๔. ใบสมัครและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร สามารถส่งเอกสารได้ที่ครูคุมสอบในวันที่มาสอบ
๕. กำหนดการสอบ
ม.๑ สอบวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ม.๔ สอบวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๖. หากไม่มีรายชื่อหรือรายชื่อผิดพลาด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานรับนักเรียนฝ่ายวิชาการ
๐๖๔-๐๔๕๐๑๗๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔