มิถุนายน 8, 2023

Welcome

To SKC

กำหนดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564

กำหนดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 -14 มกราคม 2565
จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนและ ผู้ปกครองให้ทราบโดยทั่วกัน