เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

อาคารเรียนอาคารประกอบ

ประเภทอาคาร หลัง ห้อง ประโยชน์ใช้สอย
1.  อาคารเรียนถาวร

1.1 อาคารชมพูฟ้า

1.2 อาคารกลิ่นกุหลาบ

1.3 อาคาร อบจ.

 

1

1

1

 

12

18

18

 

ใช้เป็นห้องประกอบการเรียนการสอน

 

2.  อาคารชั่วคราว 3 15 จัดเป็นห้องเรียน  รวม   5  ห้อง,  ห้องดนตรีไทย,  ห้องดนตรีสากล , ห้องแนะแนว, ห้องนาฏศิลป์ , ห้องเกษตร
1.       อาคารโรงอาหารหอประชุม

101 ล/27 พิเศษ

1 จัดเป็นที่ประชุม และเป็นที่รับประทานอาหารนักเรียน
4.  ห้องประชาสัมพันธ์ 1 จัดเป็นห้องงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
5.  ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 จัดสำหรับการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
6. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 6 จัดสำหรับการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
7.  ห้องพยาบาล 1 สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
8.  ห้องสมุด 1 รวบรวมหนังสือสำหรับนักเรียนและครูศึกษาค้นคว้า
9.  ห้องอัดสำเนาเอกสารทางวิชาการ 1 ห้องโรเนียวเอกสาร
10.ห้องสำนักงาน (อาคารกลิ่นกุหลาบ)

ห้องผู้อำนวยการ

ห้องธุรการ

ห้องเกียรติยศ

ห้องวิชาการ

ห้องบุคคลการเงินและสินทรัพย์

5 ห้องสำนักงานต่างๆ

 

 

 

 

11.  ห้องสุขา

–  ห้องสุขานักเรียนชาย

–  ห้องสุขานักเรียนหญิง

–  ห้องสุขาครู

 

1

2

1

 

10

13

3

 

สำหรับนักเรียนและครู

 

 

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด