มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2561

กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2561
ด้วยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนและได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 2 จังหวัดชลบุรี จัดอุปกรณ์การเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่นักเรียน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมชมพูฟ้า เวลา 09.00 – 15.30 น โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 พรรค ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในเรียนและสร้างภาวะผู้นำให้กับนักเรียนทุกคน

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน