พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนและคณะครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาวิถีชีวิตไทยและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ถ่ายภาพ : นางสาวปรัชญอรรถ์ รอดรักษา, นายญาณภาพ ทอนฮามแก้ว (ม.404), นายชัยวัฒน์ บางเหลือง (ม.404)

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน