พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

เข้าร่วมการประชุมโครงการโรงเรียนสุจริต ปี 2561

ตัวแทนคุณครูและนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
นริศรา ราญรอน : ภาพ