เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

ผลการประกวดทักษะทางวิชาการ กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการประกวดทักษะทางวิชาการ กิจกรรมวันไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2561

  1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

รางวัลชนะเลิศ                    …………..นางสาวมณีรัตน์  ลือขุนทด         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 303

รางวัลรองชนะเลิศ                …………..นางสาวกำไรแก้ว  สุขบันเทิง         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 102

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย

 รางวัลชนะเลิศ                     …………..นายเดชรินทร์   นิลวัน               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 608

รางวัลรองชนะเลิศ                …………..นางสาวนุชนาถ  อ้นศรีวงศ์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 508

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   …………..นางสาวฐิติชญา  สีสองเมือง       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 401

 

 

  1. การแข่งขันการเขียนเรียงความ

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

รางวัลชนะเลิศ                    …………..ด.ญ.รัชนิดา   วินทะไชย             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย

 รางวัลชนะเลิศ                     …………..นางสาวชนากานต์  นพคุณ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 603

รางวัลรองชนะเลิศ                …………..นางสาวฤทัยภัทร  สังข์ศาง        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4010

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2    …………..นางสาววราภรณ์  พรหมติ๊บ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 603

 

  1. การแข่งขันการเขียนกลอนสุภาพ

รางวัลชนะเลิศ                     …………..นางสาวสุวรรณษา  มูลจันทร์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 508

 

  1. การแข่งขันการเขียนคำขวัญ

รางวัลชนะเลิศ          …………..นางสาวชลนิชา  แสงลอย           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 401

ผลการประกวดการจัดพาน

 กิจกรรมวันไหว้ครู   ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รางวัลชนะเลิศ                                ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  104

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  107

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  105

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รางวัลชนะเลิศ                                ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  206

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  205

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  201

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลชนะเลิศ                                ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 202

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 201

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 209

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รางวัลชนะเลิศ                                ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 403

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 407

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 402

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รางวัลชนะเลิศ                                ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 505

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 502

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 508

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รางวัลชนะเลิศ                                ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 604

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 603

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 608

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด