กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

การแข่งขันประกวดงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561

ชมรม TO BE NUMBER ONE นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ในวันอังคารที่26มิย.61 ณ โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
โดยมีคุณครูผู้ควบคุมดูแล คุณครูสิริภร แสงศักดิ์ คุณครูเหมือนฝัน ยะแก้ว คุณครูปาณิศา รัตนโกศล
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

 • กิจกรรมร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ไทยสากล
  1.เด็กหญิงสุธาริณี มีกุญชร รางวัลชนะเลิศเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ม.ต้น หญิง
  2.นางสาวชาลิศา พันธุ์เจริญ รางวัลชนะเลิศเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ม.ปลาย หญิง
  3.นายนเรศ หวลกระสินธุ์ รางวัลชนะเลิศเพลงไทยสากล ระดับ ม.ปลายชาย
  4.นางสาวจิตตา ทานะมัย รางวัลชนะเลิศเพลงไทยสากล ระดับ ม.ปลายหญิง
  คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูศรัณย์ ส่งทวน
 • กิจกรรมวาดภาพ ในหัวข้อ ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
  1.ด.ญ. กำไรแก้ว สุขบรรเทิง ม.102 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วาดภาพระดับ ม.ต้น
  2.ด.ญ.จารุวรรณ ฉายแก้ว ม.206 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง วาดภาพระดับ ม.ต้น
  3.นางสาวสุภัสสร บุญประจำ ม.601รางวัลชนะเลิศวาดภาพระดับ ม.ปลาย
  4.นายเดชรินทร์ นิลวัน ม.608 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองวาดภาพระดับ ม.ปลาย
  ครูผู้ฝึกสอน ครูเหมือนฝัน ยะแก้ว นางสาวนิลรวี บัวอินทร์

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน