มิถุนายน 8, 2023

Welcome

To SKC

ติดตามประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ปี 2561

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน