กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

อบรม GSP คณิต วิทย์ เทคโน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้จัดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนครูผู้สอน รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ Thailand 4.0 โดยมีคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคุณครูรายวิชาคอมพิวเตอร์ เข้ารับการอบรม ในวันที่ 7 -8 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชมพู-ฟ้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน