มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเรียนรู้นอกห้องเรียน ปี 2561

คุณครูและนักเรียน ชุมนุมหุ่นยนต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน เรียนรู้นอกห้องเรียน
ด้วยทางชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ร่วมกับศูนย์การค้าเชียร์รังสิตและเอ็มรีพับบลิค ซับพลาบ ได้จากโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการออกแบบหุ่นยนต์ การใช้เครื่องมือช่าง การใช้ทักษะด้านกลศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ ได้บูรณาการสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายเข้าด้วยกันได้อย่างมีคุณค่า โดยกำหนดจัดอบรมวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเดอะฮับรังสิต ปทุมธานี
รางวัลที่ได้
1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์อัตโนมัติ Micro bit นายกฤษฎากร ชาบุญมา,นายวัชรพล สิงหกาญจนกุล
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์อัตโนมัติ Micro bit นายอนุกูล สุขสัฒนานุกิจ,นายกิตติศักดิ์ พรสม
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์หกขา นายวิทยา เอี่ยมพินิจ,นายนามบุญ จันทรานันท์

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน