เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

โครงการอบรมหลักสูตร IoT เพื่อการเรียนรู้ (Internet of Things)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมหลักสูตร IoT เพื่อการเรียนรู้ (Internet of Things) เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและการตัดสินใจ

ในวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 — 16.00 น. ณ ห้องประชุมชมพู – ฟ้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด