พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

การแข่งขันทักษะภาษาจีน ปี 2561

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันภาษาจีน ค้นฟ้าคว้าดาว (希望之星) ระดับภาคตะวันออก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาจีน ประกอบไปด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนและการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
และยังมีการแข่งขันทักษะภาษาจีน (技能大赛) ได้แก่การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน การแข่งขันการอ่านออกเสียง และการแข่งขันฟังภาษาจีน โดยทั้งหมดนี้จัดขึ้นโดยห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนระยองวิทยาคม อ.เมือง จ.ระยอง

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน