พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปี 2561

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

หัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระและตัวแทนหัวหน้ากลุ่มสาระเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ที่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน