กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

ประชุมการพัฒนาบุคลากรฯ จัดการหลักสูตรและการวัดประเมินผล ปี 2561

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุมบัวขาว โรงเรียนชลกันยานุกูล

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน