มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

การจัดอบรมเรื่องเพศศึกษา และการปรับพฤติกรรมเด็กอ้วน ปี 2561

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน ได้ร่วมกับงานอนามัยฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง เพศศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.2 และจัดกิจกรรมปรับพฤติกรรมเด็กอ้วน จำนวน 46 คน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน