พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

สำรวจค่า hi ci ลูกน้ำยุงลาย ปี 2561

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561

หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง สาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่วนตำบลบ่อวินได้เข้ามาขอสำรวจ ค่า hi ci ลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและรณรงค์โรคไข้เลือดออก

ผลการสำรวจ ไม่พบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน