พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ กิจกรรมค่ายคุณธรรม 2561

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ กิจกรรมค่ายคุณธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง โดยมีเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1.คุณบัญชา ผลานิสงค์
2.คุณปัญจา ศรีโคตร
3.คุณอุทัย ธรรมสา
4.คุณพรนภา สีแก้ว
5.คุณคมกริช เทพอุทัย
6.คุณวรัญญ์ธร แสงอุ่น
7.คุณเกษมสิทธิ์ หมื่นธนัทพงค์

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน