มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

เจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ปี 2561 (สาระนาฎศิลป์)

เมื่อวันอังคาร ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน” ปีการศึกษา 2561 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ณ จังหวัดนครปฐม

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน