เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 – 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  มั่นคง
2. เด็กหญิงนวรัตน์  โหมดสง่า
3. เด็กหญิงมณีรินทร์  ชัชวาล
1. นางสาวธัญลักษณ์  บุญมี
2. นางสาวนิภาพร  วิริยะประกอบ
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กชายวันชัย  แกะมา 1. นางสาวบุปผา  ทับศรี
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 30 1. นางสาวจิราพัชร  แก่นท้าว
2. นางสาวปานไพลิน  อร่ามรส
3. นางสาวพิมพ์มาดา  พันตา
4. นางสาวมัณฑริกา  คำแก้ว
5. นางสาวมาธาวี  คำศรี
1. นายอำนาจ  ยอดปราสาท
2. นางสาวสุวรรณี  นามพัด
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 27 1. เด็กหญิง ณัฐวรรณ  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงจินตนา  ทูลมาลา
3. เด็กหญิงธนัสถา  ฤทธาพรหม
4. เด็กหญิงนันทิชา  มิตราช
5. เด็กหญิงฟ้าอรุณ  ยลพันธ์
6. เด็กหญิงศศิวิมล  หาญนอก
7. เด็กหญิงอภิญญา  สมพรสิริ
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  โสภาพันธ์ุ
9. เด็กหญิงเกตน์สิริ  ทีกอน
10. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  เบ็ญจะพรม
1. นายศุภากร  พวกพูล
2. นายสุริยา  เดชเลย์
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80.6 ทอง 34 1. นายธีรพัฒน์  ทองม้วน 1. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 17 1. เด็กหญิงสุธาริณี  มีกุญชร 1. นายศรัณย์  ส่งทวน
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 19 1. นายนเรศ  หวลกระสินธุ์ 1. นายศรัณย์  ส่งทวน
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 15 1. นายนเรศ  หวลกระสินธุ์ 1. นายศรัณย์  ส่งทวน
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยุงกลาง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เขตนิมิตร
3. เด็กชายภัคณัฐ  งามพจนวงศ์
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  เขตนิมิตร
5. เด็กหญิงภูษณิศา  วชิรเติมศักดิ์
6. เด็กชายวริทธิ์นันท์  เปียแก้ว
7. เด็กชายวัชรากร  หงษ์ขาว
8. เด็กหญิงอรรถวดี  ทนน้อย
9. เด็กชายอัครพล  เทพอุทัย
10. เด็กชายอัมรินทร์  เสาร์สูงเนิน
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิดาภา  จันทร์สว่างรุ่ง
2. นายนิธิกร  รัตนศิลา
3. นางสาวปนัดดา  ศึกนอก
4. นางสาวสุภาภรณ์  กันอ่วม
5. นางสาวอรุณี  สนิทกูล
6. นายอานุภาพ  โพธิ์เอก
7. นายอำพล  โพนสร้างแก้ว
8. นายอำพล  เข็มเพ็ชร
9. นางสาวเจนจิรา  วิเชียรเทียบ
10. นายแดนสรวง  แสงเฉวตร
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นางสาวภัทราพร  พิทักษ์พูน
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.2 ทอง 23 1. นางสาวนิภาพร  เกษทองมา
2. นางสาวนิภาวรรณ  เกษทองมา
3. นางสาวปรีญาทิพย์  คำดี
4. นางสาวสุภาภรณ์  กันอ่วม
5. นางสาวเจนจิรา  วิเชียรเทียบ
6. นางสาวเนตรนภา  งามพริ้ง
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นางสาวเหมือนฝัน  ยะแก้ว
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 26 1. เด็กหญิงธีริศรา  สนิทวรรณะ 1. นางสาวคณิตา  แสงเพ็ชร
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.8 ทอง 10 1. นางสาวจารุกัญญ์  อินทนัย
2. นายอธิคม  กาศุก
1. นางสาวปิ่นเดือน  เย็นสำราญ
2. นางสาวกุสุมา  จันทร์คล้าย
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.2 เงิน 40 1. นายกิตติธร  แป้นสันเทียะ
2. นางสาวนุชจรีย์  วงศ์ทิพรัตน์
3. นางสาววรรณวิสา  เรืองทอง
1. นางสาวรัชชาภรณ์   มีสวน
2. นางฑิตา  อินทขันตี
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 1. นายฉัตรมงคล  อดทน
2. นายนามบุญ  จันทรานันท์
3. นายวิทยา  เอี่ยมพินิจ
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายกฤษฎากร  ชาบุญมา
2. นายวัชรพล  สิงหกาญจนกุล
3. นายอัมรินทร์  เนตรดี
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงกำไรแก้ว  สุขบรรเทิง
2. เด็กหญิงกุลจิรา    คำเสมอ
3. เด็กหญิงทิตยา  แต้มสาระ
4. เด็กหญิงปนัดดา  กลิ่นสุคนธ์
5. เด็กหญิงพัชรี  พิเชฐธนาพัฒน์
6. เด็กหญิงมัชณิมา  เดาะขุนทด
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
2. นางสาวสิริกร  แสงศักดิ์
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 73 เงิน 32 1. นางสาวชลธิชา  อัคราช
2. นางสาวนิศารัตน์  สะอาดวงค์
3. นางสาวอนุปรีญา  ศรีโสม
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
2. นางสาวสิริกร  แสงศักดิ์

ที่มา : https://central68.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_school_result.php?id=1554

 

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด