พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ด้วยระบบรับสมัครออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ด้วยระบบรับสมัครออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
– ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
– ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
เปิดระบบรับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563
กรุณาอ่านระเบียบการ
http://suanchon.ac.th/docs/oh-63.pdf
ขั้นตอนการสมัคร
1. ลงทะเบียน
2. เข้าสู่ระบบกรอกใบสมัคร
3. พิมพ์ใบสมัคร
ระบบรับสมัคร www.suanchon.ac.th — ระบบรับสมัครออนไลน์
หมายเหตุ
** กำหนดการสอบคัดเลือก ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
** สำหรับนักเรียนที่มารับระเบียบการ และทำการสมัครผ่าน QR Code มาแล้ว ไม่ต้องสมัครผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์อีก ทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้สมัครเข้ามาแล้วให้ทราบอีกครั้งให้ติดตามผ่าน website
** สำหรับนักเรียนที่มารับระเบียบการ และยังไม่ได้ทำการสมัครผ่าน QR Code ให้นักเรียนสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความจริง หากพบว่ามีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จนักเรียนอาจเสียสิทธิ์ได้
** สำหรับนักเรียนที่มารับระเบียบการ และทำการสมัครผ่าน QR Code ไม่ทันในวันที่ 20 เมษายน 2563 ให้ ให้สมัครผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น
** สำหรับนักเรียนที่สมัครผ่านระบบ QR Code มาแล้วแต่ยังไม่กรอกผล O-Net ไม่ต้องสมัครมาใหม่ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและกรอกผล O-Net ให้อัตโนมัติ
*** จะประกาศผลการสมัครทั้งในระบบ QR Code และระบบออนไลน์ ผ่านทาง website ขอให้ติดตามผลการสมัคร และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง***