กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

ด่วน !!! ประกาศวันหยุดเรียน และวันเรียนชดเชย

ตามหนังสือที่ ศธ 04248.30/ว277 ลว. 22 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จัดศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี คณะครูทุกท่านต้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จึงต้องหยุดเรียนในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

ดังนั้น จึงขอแจ้งมายังผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อหยุดเรียนในวันดังกล่าวเป็นเวลา 1 วัน และกำหนดจัดวันเรียนชดเชยในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือช่วยกวดขันดูแลนักเรียนในความปกครองของท่าน อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน