กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 19 มกราคม 2562

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษานอกสถานศึกษา แหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จังหวัดจันทบุรี

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน