มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

SUANCHONFRESHYDAY 2019

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้จัดกิจกรรม SUANCHONFRESHYDAY 2019 ขึ้นบริเวณอาคารโดมอเนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีความคิด ความกล้าแสดงออกและความเป็นผู้นำ และบูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชานาฏศิลป์

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี : ภาพ