กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ปี 2561

จังหวัดชลบุรี มีการจัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ” จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงาน โดยใช้กระบวนการแข่งขัน/ประกวดอย่างสร้างสรรค์ สร้างโอกาสและเวทีให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปจากทุกอำเภอ ได้รับความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แสดงความสามารถและผลงานเด่น มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวด นำโดย
1. คุณครูสิริภร แสงศักดิ์
2. คุณครูณัฐวุฒิ อรุณรัตน์
3. คุณครูพงษ์เทพ น้อมปัญญากุล
4. คุณครูศรันย์ ส่งทวน
5. คุณครูศิรินภา พานิชรัมย์
6. คุณครูปัญญา พิมพ์หมื่น
7. คุณครูปาณิศา รัตนโกศล

และนักเรียน ได้แก่
1. นางสาวปนัดดา ศึกนอก
2. นางสาวพัณณิตา กวีกิจสว่าง
3. นายพีรพัฒน์ สมปาน
4. นายรฑิชา เจ๊ะมิน
5. นางสาวจณิชชา กล้วยเนียม
6. นางสาวจอมขวัญ ปรียงค์
7. นายธิติยากร อำนวย
8. นายอานุภาพ โพธิ์เอก

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
คณะครูผู้ดูแล : ภาพ