เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปี 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ณ วัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : ภาพ

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด