กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

แนะแนว International College มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

วันที่ 25 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้มาแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน
ทศพล  ต้นสมบัติ : ภาพ