เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

อบรมระบบห้องสมุดดิจิทัล ปี 2561

งานห้องสมุด ได้จัดการบรรยายแนะนำการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น (E-book) ระบบห้องสมุดดิจิทัล เพื่อบริการแก่นักเรียนและครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 (ห้อง 225) โดยมีผู้เข้าร่วมการรับฟัง คือ
– หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 8 คน
– ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระ จำนวน 8 คน
– ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 คน
– ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 27 คน
– ครูผู้ดูแลระบบ จำนวน 2 คน
รวมทั้งสิ้น 51 คน

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน
ทศพล  ต้นสมบัติ, ณัฐวุฒิ อรุณรัตน์ : ภาพ

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด