กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

รับประกาศเกียรติคุณ สวนกุหลาบ ปี 2561

สถาบันสวนกุหลาบ ได้จัดงานวันประกาศเกียรติคุณ ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2560-2561) ให้แก่บุคคลที่ประกอบคุณงามความดี บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สถาบันสวนกุหลาบ โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานพิะ๊มอบเกียรติบัตร ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมสวนกุหลาบรำลึก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติชาวสวนกุหลาบที่ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ สร้างสรรค์ผลงานได้โดดเด่นตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง

โดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี มีคณะผู้บริหารและคณะครูเข้ารับรางวัล ดังนี้

 1. ระบบบริหารจัดการชั้นเรียนและครอบครัว
  1.1 ประเภท ครูที่ปรึกษา
  – นางกนิษฐา รื่นรมย์
  – นางสาววิมลรัตน์ คำมุกดา
  – นายตฤณ น้าวแสง
  – นางอาระญา แคนอินทร์
  – นางสาวประชุมพร บุญมา
  – นางสาวนิลรวี บัวอินทร์
  1.2 ประเภท ผู้ปกครอง
  – คุณบัญชา ผลานิสงค์
  – คุณอัครวัฒน์ ณ นคร
  – คุณอำนาจ จรัสทิพย์มณี
  – คุณประดุง ศรีสาคร
  – คุณณัควัฒน์ ศรีบริบูรณ์
  – คุณเกษมสิทธิ์ หมื่นธนัทพงศ์
 2. ระบบการบริหารจัดการรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้
  – นางวรรณิกา ชาญพิชญาพรวัฒน์
  – นางสาวนริศรา ราญรอน
  – นางสาวกชนุช นางาม
  – นางสาวภรดา ศิริวงศ์มณี
  – นายศรัณย์ ส่งทวน
  – นางสาวพจมาน นาคะเมฆ
  – นางสาวพัทธนันท์ บุญมาก
  – นายกฤตัชญ์ สุริยนต์
 3.  การจัดประสบการณ์เรียนรู้สวนกุหลาบศึกษา
  – นางสาวรัชชาภรณ์ มีสวน
  – นางสาวมนัสวีย์ สายสุด
  – นายพงษ์เทพ น้อมปัญญากุล
 4. ระบบการบริหารจัดการศึกษา
  – นายวันชัย ทันสมัย
  – นายธีรภัทร์ ดงยางวัน
  – นางสาวยุภาพร สุขสาม
 5. ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายสวนกุหลาบ
  – นางสาววิราภรณ์ ทีหอคำ
  – นายสุริยา เดชบูณย์
  – นางสาวสุพรรณ์ สว่างศรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
ทศพล ต้นสมบัติ : ภาพ