กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

อบรมหนังสือเล่มเล็ก ปี 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งตัวแทน น.ร.เข้ารับการอบรม “การทำหนังสือเล่มเล็ก ตามหลักเกณฑ์ สพฐ.”
ณ ร.ร บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน